Żłobek Bliskości – Wrocław

 

Edit: w celu doprecyzowania zapisów, zaktualizowaliśmy regulamin rekrutacji o kwestię, która była przez Was najczęściej poruszana, tj. obowiązek posiadania statusu osoby na urlopie/zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, o zawieszonej działalności gospodarczej lub pozostającej bez pracy w momencie podpisywania umowy o objęcie Dziecka opieką w naszym żłobku. Zmiany w regulaminie zostały pogrubione i dotyczą par. 2 ust. 16, 18 i 19. Taki obowiązek nie jest wskazany w dokumentacji projektu UE, ale mając już doświadczenie w rozliczaniu innego projektu, wiemy że będzie to weryfikowane przez Instytucję Finansującą. Mamy nadzieję, że już wszystko będzie jasne:)

Drodzy Rodzice!

Ogłaszamy rekrutację na 21 nowych miejsc tworzonych w naszym Żłobku i dofinansowanych z UE.

Mamy 16 miejsc dla Mam powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim oraz 5 miejsc dla Mam przebywających na urlopie wychowawczym, posiadających zawieszoną działalność gospodarczą, bądź pozostających bez pracy.

Miejsca będą dofinansowane przez 11 miesięcy, a całkowity koszt miesięczny dla Rodzica (w tym zajęcia dodatkowe, artykuły higieniczne i wyżywienie) to 300 zł.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji, prosimy o pobranie Formularza Zgłoszeniowego, jego wypełnienie i odesłanie na adres zapisy@zlobekbliskosci.pl w terminie od 15.05.2019 r. do 30.05.2019 r.

Prosimy o wysyłanie plików tylko w formacie .doc

Rekrutacja odbywa się tylko w formie elektronicznej. O doniesienie podpisanych oryginałów Formularzy Zgłoszeniowych oraz zaświadczeń od pracodawcy o przebywaniu na urlopach macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym będziemy prosić tylko Rodziców Dzieci, które się zakwalifikowały do Żłobka.

Wyniki rekrutacji nastąpią 31.05.2019 r. wyłącznie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

Kryteria rekrutacji:

 1. Kryteria obligatoryjne:
 • Rodzicem przystępującym do rekrutacji jest matka Dziecka, które na dzień planowanego rozpoczęcia opieki nad Dzieckiem przez Żłobek (1 lipca 2019 r.) nie ukończyło 3 roku życia – TAK/NIE
 • Rodzic Dziecka w momencie przystąpienia do rekrutacji przebywa na urlopie/zasiłku macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, ma zawieszoną działalność gospodarczą lub pozostaje bez pracy – TAK/NIE
 • Rodzic powróci do pracy / podejmie pracę / wznowi lub założy działalność gospodarczą w wyniku objęcia jego Dziecka opieką w Żłobku – TAK/NIE
 • Na dzień przystąpienia do rekrutacji, Rodzic Dziecka sprawuje nad nim bezpośrednią opiekę, a Dziecko nie uczęszcza do żłobka ani nie jest nad nim sprawowana inna forma płatnej opieki – TAK/NIE
 • Na dzień planowanego rozpoczęcia opieki nad Dzieckiem przez Żłobek (1 lipca 2019 r.), Dziecko będzie miało ukończony 1 rok życia – TAK/NIE
 • Zarówno Rodzic jak i jego Dziecko zamieszkują we Wrocławiu – TAK/NIE

TAK oznacza spełnienie kryterium, NIE – oznacza niespełnienie kryterium. W razie niespełnienia choćby jednego kryterium obligatoryjnego, Formularz Zgłoszeniowy ulega odrzuceniu. Nie podlega wówczas ocenie fakultatywnej.

 1. Kryteria fakultatywne:
 • Zarówno Rodzic jak i jego Dziecko zamieszkują na terenie dzielnicy Krzyki we Wrocławiu – 1 pkt
 • Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 1 pkt
 • W ocenie Komisji ogólny poziom rozwoju Dziecka (w szczególności wiek, rozwój emocjonalny, komunikatywność) umożliwia mu największy stopień adaptacji w Żłobku – 1 pkt

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI_AKTUALIZACJA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY